שקיפות כספית

אייקון מצמיחים מוקטןעמותת מצמיחים דוח כספי שנת 2019 

 

אייקון מצמיחים מוקטןעמותת מצמיחים דוח כספי שנת 2018 

 

DownButton

אייקון מצמיחים מוקטןעמותת מצמיחים דוח כספי שנת 2017

DownButton

אייקון מצמיחים מוקטןאישור ניהול תקין שנת 2021

DownButton

אייקון מצמיחים מוקטןאישור ניהול תקין שנת 2020

 DownButton

תעודת רישום עמותה

DownButton

אישור ניכוי מס

DownButton

אישור על ניהול פנקסי חשבונות

DownButton

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46)

DownButton 

אייקון מצמיחים מוקטןאישור ניהול חשבון בנק

DownButton

אייקון מצמיחים מוקטןדוח כספי

 

DownButton

אייקון מצמיחים מוקטןעמותת מצמיחים חמשת מקבלי השכר הגבוה ברוטו לשנת 2019 

DownButton

אייקון מצמיחים מוקטןעמותת מצמיחים חמשת מקבלי השכר הגבוה ברוטו לשנת 2018 

DownButton

אייקון מצמיחים מוקטןעמותת מצמיחים חמשת מקבלי השכר הגבוה ברוטו לשנת 2017

נגישות